در این جا می توانید وارد تلار مجازی هر یک از این هنرمندان معروف بشوید و در کنار بازدید از هر اثری هنری که اطلاعاتی برای هر کدام از آنها ارائه شده است می توانید خرید چند جانبه و سفارشی از هر کدام را داشته باشد .