خرید نقاشی رقص در مولن دو لا گالت
خرید نقاشی ناهار قایقرانان
خرید نقاشی (شماره 17 آ)
خرید نقاشی شماره پنج
خرید نقاشی پرتره آدل بلوخ باوئر اول
خرید نقاشی بوسه
خرید نقاشی پرتره آدل بلوخ باوئر دوم
خرید نقاشی امپرسیون، طلوع آفتاب
خرید نقاشی تداوم حافظه
خرید نقاشی گل‌های آفتابگردان